Prywatność

DANE OSOBOWE

Ochrona danych osobowych - Ustawa nr 196/2003 - Informacja dla osób fizycznych i spółek

Celem tej ustawy jest ochrona danych osobowych (nazwisk, adresów, etc.), zakaz nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem stosowania powyższych informacji oraz zobowiązanie do weryfikacji poprawności i kompletności danych w celu uniknięcia wszelkich szkód, nawet z punktu widzenia wizerunku.

Wszystkie podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych i/lub wszystkie osoby odpowiedzialne, które mają dostęp do archiwów danych osobowych z jakichkolwiek powodów zawodowych powinny zwracać szczególną uwagę na przetwarzanie danych. Osoby te nie powinny upowszechniać (ujawniać lub publikować) jakichkolwiek informacji, chyba że zostało to uzgodnione z Kierownictwem i/lub z osobą, której one dotyczą oraz w dozwolonych przypadkach

Osoba, której dotyczą dane może wykonywać wszystkie przysługujące jej prawa, w tym na mocy Art. 7 dekretu legislacyjnego nr 196/2003 (w tym prawo do dostępu, sprostowania, uaktualniania, sprzeciwu odnośnie przetwarzania i usunięcia danych), wysyłając swoją prośbę na adres: privacy@manfrotto.com


 

KLIENT I DOSTAWCA

Ochrona danych osobowych - Ustawa nr 196/2003 - Informacja dla klientów i dostawców

Dane osobowe gromadzone przez administratora Lino Manfrotto + Co. Spa są przetwarzane w formie drukowanej, komputerowej i telematycznej w celu wykonania zobowiązań umownych i prawnych, a także w celu skutecznego zarządzania relacjami biznesowymi oraz do wykorzystania w przyszłości.

Nieprzekazanie danych, gdy nie jest to obowiązkowe, będzie od czasu do czasu podlegać ocenie administratora, a podejmowane decyzje będą uwzględniać znaczenie wymaganych danych w odniesieniu do zarządzania relacjami biznesowymi.

Dane mogą być ujawniane wyłącznie w wyżej wymienionych celach, a tym samym przetwarzane tylko w odniesieniu do wspomnianego celu, przez inne podmioty, takie jak:

  • spółki Grupy (www.vitecgroup.com/Aboutus/PhotographicDivision)
  • naszą organizację agentów
  • firmy faktoringowe
  • banki
  • firmy z sektora windykacji wierzytelności
  • firmę prowadzącą działalność w zakresie ubezpieczeń kredytów
  • firmy dostarczające informacji biznesowych
  • profesjonalistów i konsultantów
  • firmy zajmujące się statystykami

W odniesieniu do tych celów, dane mogą być przetwarzane przez klasy wykonawców.

Zebrane dane będą przetwarzane przez czas trwania zobowiązań umownych i prawnych, a także w celu skutecznego zarządzania relacjami biznesowymi oraz do wykorzystania w przyszłości.

Podmioty danych mogą wykonywać wszystkie przysługujące im prawa określone w Art. 7 Ustawy nr 196/2003 (w tym prawa do dostępu do danych, aktualizacji, sprzeciwu odnoście przetwarzania danych oraz usuwania).

Podmiotem przetwarzającym dane jest Vitecgroup Italia Spa.


 

GWARANCJA I KONTAKT

Ochrona danych osobowych - Ustawa nr 196/2003

Dane osobowe gromadzone przez administratora Lino Manfrotto + Co. Spa są przetwarzane w formie drukowanej, komputerowej i telematycznej w celu skutecznego zarządzania relacjami biznesowymi, a także do wykorzystania w przyszłości.

Dane mogą być ujawniane wyłącznie w wyżej wymienionych celach, a tym samym przetwarzane tylko w odniesieniu do wspomnianego celu, przez inne podmioty:

W odniesieniu do tych celów, dane mogą być przetwarzane przez klasy wykonawców.

Podmioty danych mogą wykonywać wszystkie przysługujące im prawa określone w Art. 7 Ustawy nr 196/2003 (w tym prawa do dostępu do danych, aktualizacji, sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz usuwania).

Podmiotem przetwarzającym dane jest Vitecgroup Italia Spa. Należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem prywatności na mocy dekretu legislacyjnego nr 196/2003 podmiot danych może w każdej chwili wyrazić sprzeciw odnośnie wyżej wymienionego przetwarzania danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@manfrotto.com

 

PRAWA OSOBISTE

Paragraf 7: Prawo do dostępu do danych osobowych i inne prawa

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy w zbiorze istnieją dane osobowe go dotyczące, niezależnie od tego, czy zdołano je wcześniej zapisać, oraz do otrzymania tych danych na piśmie.

2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o a) źródle danych osobowych; b) celu i sposobie ich przetwarzania; c) logice stosowanej w przetwarzaniu danych, jeśli odbywa się to za pomocą środków elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych dotyczących administratora danych, podmiotów przetwarzających dane i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z Paragrafem 5 ustęp 2; e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazane, lub którzy mogą się z nimi zapoznawać z racji pełnionych funkcji wyznaczonych przedstawicieli na terytorium Państwa, podmioty przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie.

3. Podmiot danych ma prawo do a) uaktualnienia, sprostowania lub, jeśli jest tym zainteresowany, integracji danych; b) usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych, które zostały przetworzone bezprawnie, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone; c) uzyskania poświadczenia otrzymania prośby o działania opisane w punktach a) i b), jak również o treści danych osobowych, odbiorców danych, którym dane osobowe zostały przekazane lub ujawnione, chyba że tego prawa nie da się wypełnić lub wymaga to wysiłku wyraźnie niewspółmiernego do chronionego prawa.

4. Podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw w części lub w całości, a) z ważnych prawnie powodów, odnośnie przetwarzania jego danych osobowych, nawet jeśli dotyczą one powodów, dla których te dane zostały zebrane; b) odnośnie przetwarzania jego danych osobowych w celach reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, do badań rynkowych lub do wysyłania informacji handlowych.

Paragraf 8: Wykonanie praw

1. Prawa, o których mowa w paragrafie 7 mogą być wykonywane poprzez złożenie wniosku do administratora danych lub podmiotu przetwarzającego bez formalności, także przez agencję osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Na wniosek należy udzielić niezwłocznej odpowiedzi.

2. Prawa, o których mowa w paragrafie 7 nie mogą być wykonywane poprzez złożenie wniosku do administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane, lub poprzez złożenie skargi zgodnie z paragrafem 145, jeśli dane osobowe są przetwarzane:
a) zgodnie z postanowieniami dekretu z mocą ustawy nr 143 z dnia 3 maja 1991 roku, z późniejszymi zmianami, zmienionej w Ustawę nr 197 z dnia 5 lipca 1991 roku, a następnie zmienionej, dotyczącej prania brudnych pieniędzy;
b) zgodnie z postanowieniami dekretu z mocą ustawy nr 419 z dnia 31 grudnia 1991 roku, z późniejszymi zmianami, zmienionej w ustawę nr 172 z dnia 18 lutego 1992 roku, a następnie zmienionej, dotyczącej wsparcia dla ofiar wymuszeń;
c) przez parlamentarne komisje śledcze, ustanowione zgodnie z Artykułem 82 Konstytucji;
d) przez organ publiczny inny niż podmiot publiczny nastawiony na zysk, gdzie jest to wyraźnie wymagane przez prawo dla celów związanych wyłącznie z polityką walutową i finansową, systemem płatności, kontrolą pośredników oraz rynków kredytowych i finansowych oraz ochroną ich stabilności;
e) na podstawie paragrafu 24 ustęp 1, litera f) w odniesieniu do okresu, podczas którego przeprowadzenie śledztw przez obrońcę lub ustalenie roszczenia prawnego mogło zostać rzeczywiście naruszone;
f) przez dostawców publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej w odniesieniu do połączeń przychodzących, o ile może to rzeczywiście naruszać prowadzenie śledztw przez obrońcę zgodnie z ustawą nr 397 z dnia 7 grudnia 2000 roku;
g) ze względów sprawiedliwości przez organy sądowe na wszystkich szczeblach i wszystkich instancjach, a także przez Wyższą Radę Sądownictwa lub inne organy samoregulacji, lub przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
h) zgodnie z paragrafem 53 z zastrzeżeniem ustawy nr 121 z 1 kwietnia 1981 roku.

3. W przypadkach, o których mowa w ustępie 2 litery a), b), d), e) i f) Garante, także na podstawie sprawozdania złożonego przez podmiot danych, działa zgodnie z paragrafami 157, 158 i 159; w przypadkach, o których mowa w literach c), g) i h) niniejszego paragrafu, Garante działa zgodnie z paragrafem 160.

4. Wykonywanie praw, o których mowa w paragrafie 7 może być dopuszczalne w odniesieniu do danych o nieobiektywnym charakterze pod warunkiem, że nie dotyczy sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych pochodzących z oceny w odniesieniu do wyroków, opinii i innego rodzaju subiektywnej oceny, a także specyfikacji polityk, które mają zostać wdrożone lub działań w zakresie podejmowania decyzji przez administratora danych..

Łącze powiązane: Oficjalna strona włoska dotycząca prywatności
Nasze marki